Teraz ste tu: Úvod → Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


Pravidlá Bonus programu  MANUTAN od 20. 8.2018.

Bonus program Manutan sa rozumie vernostný program s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, na základe ktorého sú odmeňovaní zákazníci Manutanu za nákup tovarov a služieb z portfólia spoločnosti Manutan (aktuálna ponuka tovarov a služieb uvedená v katalógu Manutan a na www.manutan.sk )

1 . Bonus program je určený pre zákazníkov spoločnosti MANUTAN Slovakia s.r.o. so sídlom, Obchodná 507/2 ,Bratislava 811 06, IČO: 35 885 815  (ďalej len Manutan), t.j. odberateľom tovarov a služieb spoločnosťou Manutan .

2. Užívatelia Bonus programu sa rozumejú najmä štatutárny zástupcovia zákazníkov Manutanu,  zamestnanci zákazníkov Manutanu, alebo fyzické osoby podnikatelia a i nepodnikatelia), ktorí nakupujú tovary a služby od Manutanu.

3. Odmeny z Bonus programu sú určené výlučne zákazníkom Manutanu za zrealizované a uhradené  nákupy z  portfólia Manutanu.  Za zrealizované a uhradené  nákupy budú zákazníkom pripísané body na ich bonusový účet.  Výška priznaných bodov je priamo úmerná obratu zákazníka, vzniknutého nákupom tovaru a služieb od Manutanu. Podmienkou na pridelenia bodov je predchádzajúca registrácia zákazníka.

4. Užívatelia Bonus programu čerpajú odmeny prostredníctvom pridelených  Bonus bodov. Manutan si vyhradzuje právo neprideliť body za nákup, alebo transakciu, ktorá bola z akýchkoľvek dôvodov zrušená, alebo zo strany zákazníka nebola za nákup tovarov a služieb Manutanu  z akýchkoľvek dôvodov uskutočnená ich úhrada v prospech Manutanu.

5. Body sa začínajú užívateľovi Bonus programu pripočítavať najskôr od dátumu registrácie sa do Bonus programu.

6. Hodnota Bonus bodu zákazníka je 1 bod za celých 12 Euro z realizovaného obratu zákazníka v spoločnosti Manutan  (len za už zaplatené faktúry). Hodnota Bonus bodov  pre zákazníkov o ktorých sa stará key account manager Manutanu, je 1 bod za celých  24 Euro z realizovaného obratu  (len za už zaplatené faktúry). Manutan si vyhradzuje právo hodnotu Bonus bodu vzhľadom  k aktuálnemu obratu zákazníka kedykoľvek zmeniť. Body nie je možné vymieňať za peňažnú hotovosť.

7. Maximálne kumulovanie Bonus bodov je možné len po hranicu, kedy jeden zákazník dosiahne taký počet Bonus bodov, ktorý sa rovná maximálnej hodnote ponúkanej odmeny. Ďalej už nie je možné kumulovať zákazníkom ďalšie body. V takomto prípade bude užívateľ Manutanom vyzvaný, aby uskutočnil výber odmeny, pokiaľ tak neurobí do 30 dní od vyzvania, budú jeho nepoužité Bonus body vymazané.

8. Na www.mojmanutan.sk sú preddefinované odmeny a ich popis ako i počet Bonus bonov, za ktoré je možné jednotlivé odmeny získať. Užívateľ Bonus programu si môže vyberať odmeny len do výšky jemu pridelených Bonus bodov a výlučne z ponuky odmien uvedenej na www.mojmanutan.sk Manutan si vyhradzuje právo, že do Bonus programu bude zaraďovať a vyraďovať odmeny podľa svojho uváženia, momentálnej dostupnosti odmien a pod. Výmena Bonus bodov za vybranú odmenu sa uskutočňuje na základe zodpovedajúcej objednávky zákazníka na internetovej stránke www.mojmanutan.sk V okamihu realizácie objednávky odmeny zákazníkom, bude počet bonus bodov zodpovedajúcich objednanej odmene odpočítaný z konta zákazníka .

9. Odmena bude zaslaná na adresu, ktorú uvedie užívateľ v objednávke podľa charakteru odmeny a to prostredníctvom Slovenskej pošty. Odmena je určená pre zákazníka Manutanu – firmu a  je len na vôli užívateľa, ako bude ďalej s odmenou narábať -  podľa smerníc a politiky zamestnávateľa. Po objednaní odmeny obdrží užívateľ potvrdenie o prijatí objednávky odmeny a to e-mailom. Manutan okrem zaslania potvrdenia e-mailom nevystavuje písomne k odmenám žiadne doklady, faktúry, účtenky a pod. a to hlavne v záujme zachovania jednoduchosti Bonus programu. Obvyklá doba pre dodanie odmeny z Manutanu je do 3 týždňov od objednávky. Od dátumu doručenia objednávky na odmenu zo strany zákazníka. Manutan nezodpovedá za omeškanie dodávku odmeny zákazníkovi súvisiace s činnosťou tretích osôb. Manutan si vyhradzuje právo na zmenu termínu dodávky odmeny v prípade nedostupnosti odmeny zapríčineného okolnosťami nezávislými od spoločnosti Manutan.

10. Pokiaľ MANUTAN pre veľký záujem, alebo nedostupnosť nebude schopný odmenu dodať, vyhradzuje si právo dodať podobnú - náhradnú odmenu v rovnakej hodnote, alebo dodá univerzálny darčekový poukaz v hodnote odmeny bez DPH.

11. Pokiaľ zákazník spoločnosti Manutan v období  posledných 4 mesiacov neuskutoční žiadny nákup produktov a služieb, spoločnosť Manutan vymaže bonus body pridelené príslušnému zákazníkovi z jeho účtu. Spoločnosť Manutan taktiež vymaže  bonus body na účte konkrétneho zákazníka v prípade, ak nebude viac ako 4 po sebe nasledujúcich mesiacov zaregistrovaný pohyb v počte bonus bodov na účte zákazníka, Manutan taktiež vymaže Bonus body zákazníkom, ktorí sa v období 4 po sebe nasledujúcich mesiacov neprihlásia  sa pod svojim menom a heslom na svoj bonusový účet Manutan . Vymazaním bodov z dôvodov, ktoré sú uvedené v tomto bode,  stráca zákazník  na ne nárok.

12. Zákazník má právo označiť svojho preferovaného užívateľa (osoba, na ktorej bonus účet sa budú pripočítavať body za všetky nákupy u daného zákazníka). V opačnom prípade budú tieto body pripočítané vždy osobe, ktorá je spojená s danou objednávkou.

13. V prípade, že sa pre zákazníka Manutanu poskytuje náhradné plnenie, bonus body sa za tieto objednávky nenačítavajú.

14. Manutan neinformuje 3. osoby o osobných údajoch užívateľov bonus programu, ani o údajoch o uskutočnených transakciách v rámci Bonus programu. Manutan informuje tieto osoby  len vtedy, pokiaľ o takúto informáciu požiada a to výlučne písomnou formou zamestnávateľ užívateľa, kedy v jeho prospech zamestnanec nákupy v Manutane realizoval. Osobné údaje zákazníka podliehajú ochrane určenej v Zákone 428/2002 Z. z v znení neskorších predpisov. o ochrane osobných údajov.

15. V prípade zaslania odmeny späť na Manutan, uhradí poštovné vo výške od 1 - 10 Eur a to podľa charakteru odmeny, užívateľ. Užívateľ môže do 14 dní od prevzatia odmeny od zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť. V tomto prípade je užívateľ povinný odmenu zaslať spolu s písomným odstúpením MANUTANU späť. Bonus body sa potom pripíšu užívateľovi späť.

16. Na odmeny (okrem potravín a materiálov určených k rýchlej spotrebe) sa vzťahuje záručná doba 2 roky, resp. záručná doba uvedená výrobcom odmeny a vyznačená na záručnom liste, resp. inej obdobnej písomnosti  Reklamovaný tovar užívateľ zašle na vlastné náklady do Manutanu a ten v primeranej dobe reklamáciu vybaví.

17. Manutan si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a upraviť pravidlá bonus programu, ako i zmeniť hodnotu bonus bodu voči obratu, alebo bodovú hodnotu odmien. Manutan bude o týchto zmenách informovať užívateľa Bonus programu na www.mojmanutan.sk s týždenným predstihom. Manutan si vyhradzuje právo kedykoľvek v budúcnosti bonus program zrušiť s tým, že ponechá obdobie 60-tich dní na čerpanie odmien za doposiaľ získané body.

Tieto Všeobecné podmienky vstupujú do platnosti k 20. 8.2018.